Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

38-as epizodas. Moteriški šviesoforai Vilniuje / Episode 38 Women Stop Light Symbol in Vilnius


Sveiki, su jumis kaip visada yra Real Lithuanian podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šitas podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Šis podcastas išeina du kartus per mėnesį, plius minus kas dvi savaites. Žinote, kartais yra sunku išlaikyti reguliarų grafiką, bet aš tikrai stengiuosi, kad jums būtų ko klausyti bent du kartus per mėnesį. Taip pat yra trumpos istorijos, kurias irgi kviečiu klausyti Real Lithianian patreon puslapyje, kuris yra www.patreon.com/reallithuanianpodcastas. Ten jūs rasite pilnas istorijas, podcastus, taip pat visus tekstus ir vertimą į anglų kalbą.  
Hello, here is Real Lithuanian podcast with you as always. My name is Šarūnas, and this podcast is for anyone who is interested in the Lithuanian language. This podcast comes out twice a month, plus minus every two weeks. You know, sometimes it’s hard to keep a regular schedule, but I really try to make sure you have something to listen to at least twice a month. There are also short stories that I also invite you to listen to on the Real Lithianian patreon page at patreon.com/reallithuanianpodcast. There you will find full stories, podcasts, as well as all the texts and translation into English.

Aš esu labai dėkingas savo Patreon rėmėjams. Dėka jūsų šis podcastas gali toliau egzistuoti ir daug žmonių turi galimybę mokytis lietuvių kalbos. Ką daryti su šiuo podcastu, manau, kad jau neblogai žinote, nes aš visada kartoju – reikia klausyti, klausyti ir klausyti. Perskaityti tekstą, tada dar kelis kartus paklausyti. Nes, kaip sakydavo mokytojai mokykloje – kartojimas yra mokslo motina. Tai reiškia, kad mes gerai išmokstame tai, ką daug kartų išgirstame. Tik aš manau, kad taip pat yra labai svarbu suprasti, ko klausote. Būtent tam yra tekstai. Perskaitykite. Paklausykite. Ir po to dar kartą. Jeigu taip darysite...

I am very grateful to my Patreon supporters. Thanks to you, this podcast can continue to exist and many people have the opportunity to learn Lithuanian. What to do with this podcast, I think you already know very well, because I always repeat - you need to listen, listen and listen. Read the text, then listen a few more times. Because, as teachers at school said, repetition is the mother of studying. This means that we learn well what we hear many times. Only I think it’s also very important to understand what you’re listening to. That is what the texts are for. Read on. Listen. And then again. If you do...

Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments