Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

32-as epizodas. Lietuvos Žydai / Episode 32. Lithuanian Jews
Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian Podcastas. Šiandien jau yra 32-asis epizodas.
Hello, Real Lithuanian Podcast with you again. Today is the 32nd episode.

Tiems, kas podcasto klauso pirmą kartą, noriu prisistatyti. Mano vardas yra Šarūnas,
For those listening to the podcast for the first time, I want to introduce myself. My name is Šarūnas,

o šitas podcastas yra skirtas visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Jeigu jūs mokotės
and this podcast is for everyone who is interested in the Lithuanian language. If you are learning
lietuvių kalbos, šis podcastas yra tam, kad jūs galėtumėte ją praktikuotis. Viskas, ką
If you are learning Lithuanian, this podcast is for you to practice. Everything you have

jums reikia padaryti, tai klausyti, klausyti ir klausyti.
to do is listen, listen and listen.

Aš tikrai manau, kad podcastai yra puiki priemonė išmokti užsienio kalbą. Aš pats
I really think podcasts are a great tool for learning a foreign language. Myself

asmeniškai dažnai klausau podcastų ir esu pastebėjęs, kad po kurio laiko užsienio
personally, I often listen to podcasts and have noticed that after a while foreign

kalba pradedu suprasti daug daugiau. Taigi, svarbiausia suprasti kontekstą, o mažos
language I start to understand a lot more. So, the key is to understand the context while small

detalės vėliau bus aiškios savaime. Savaime reiškia be pastangų, tiesiog natūraliai.
details will later be self-explanatory. Self-explanatory means effortless, just coming naturally.

Žinoma, jeigu kažkokių žodžių nesuprantate, visada galite pasižiūrėti tekstą ir vertimą
Of course, if you don't understand a word, you can always look at the text and translation

Comments