Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

30-as epizodas. Baltijos Kelias / Episode 30. The Baltic Way [Baltic Chain]

30-as epizodas. Baltijos Kelias / Episode 30 The Baltic Way [Baltic Chain]

Sveiki, kaip ir visada su jumis Real Lithuanian podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šis podcastas yra skirtas visiems,
Welcome, as always, the Real Lithuanian podcast is with you. My name is Šarūnas and this podcast is for everyone,

kam yra aktuali lietuvių kalba. Jeigu jums kažkas yra aktualu, tai reiškia, kad tas 
for whom the Lithuanian language is relevant. If something is relevant to you, it means that

dalykas jums yra svarbus. Taigi, tikiuosi, kad lietuvių kalba jums yra aktuali ir svarbi ir 
the thing is important to you. So I hope that the Lithuanian language is relevant and important to you

jūs norite ją išmokti. Podcastai yra puiki priemonė tai daryti, nes jūs galite nuolat, visą
and you want to learn it. Podcasts are a great tool for doing this because you can 

laiką klausyti audio ir taip praktikuotis savo lietuvių kalbą. Kuo daugiau klausysite, 
listen to audio the whole time and thus practice your Lithuanian language. The more you listen,

tuo lengviau jums bus suprasti ir tuo daugiau jūs išmoksite. Nepamirškite, kad kalbos
the easier it will be for you to understand and the more you will learn. Don't forget that language

mokymasis yra ilgas procesas, jums reikia klausyti nuolat, visada, visą laiką. Bet 
learning is a long process, you need to listen constantly, always, all the time. But

kalbos mokymasis yra įdomus ir linksmas procesas, taigi aš labai rekomenduoju į tai 
language learning is a fun and entertaining process, so I highly recommend

žiūrėti kaip į pramogą, kaip į kažką, ką iš tiesų yra linksma daryti, o ne kaip į kažkokią 
looking at as entertainment, as something that is actually fun to do, not as some

bausmę. Aš prisimenu kartą mokykloje vienas mokytojas man pasakė: kalbos 
punishment. I remember once at school one teacher told me: languages

mokymasis yra tikriausiai vienintelis dalykas, kuris atneša naudos iš karto. Nereikia 
learning is probably the only thing that brings benefit right away. No need

laukti kol išmoksi visą kalbą, 100 proc. Jeigu moki tik keletą žodžių, jau gali kalbėti. O
to wait until you learn the whole language, 100 percent. If you only know a few words, you can already speak. And

šitas podcastas tam ir yra, kad jūs galėtumėte paklausyti kaip skamba tikra lietuvių 
this podcast is there for you so that you could listen to what real Lithuanian language sounds like,

kalba, kaip žmonės iš tiesų kalba realybėje. Jeigu suprantate ne viską, tai tikrai nėra 
how people actually speak in reality. If you don't understand everything, it really isn't

bėda, problema. Svarbu, kad suprastumėte kontekstą. O jeigu kažkurių vietų 
trouble, problem. It is important that you understand the context. And if some places

nesuprantate, visada galite nueiti į Patreon puslapį ir rasti visą tekstą ir vertimą į 
you don't understand, you can always go to the Patreon page to find the full text and translation to

anglų kalbą. Aš tradiciškai noriu padėkoti savo nuostabiems Patreon rėmėjams, be 
English. I traditionally want to thank my wonderful Patreon supporters, without

kurių šitas podcastas negalėtų egzistuoti. Labai jums ačiū ir tikiuosi, kad jums yra 
whom this podcast could not exist. Thank you very much and I hope that for you it is

įdomu klausytis šių epizodų :)  
interesting to listen to these episodes :)

Bet šitas podcasto epizodas yra jubiliejinis, šventiškas, todėl nusprendžiau, kad jis 
But this episode of the podcast is anniversary, festive, so I decided it would

turi būti nemokamas visiems. Visi klausytojai gali nueiti į reallithuanian.com puslapį ir
must be free for everyone. All listeners can go to reallithuanian.com and

ten surasti pilną epizodo versiją, transkripciją ir vertimą į anglų kalbą. O kodėl gi jis 
find the full version, transcription and English translation of the episode there. And why then is it

yra jubiliejinis? Ogi todėl, kad tai yra 30-asis epizodas. Ar galite patikėti? Real 
is anniversary? That's because it's the 30th episode. Can you believe it? Real

Lithuanian podcaste jau yra 30 epizodų! Bet yra ir dar viena priežastis. O ta priežastis 
The Lithuanian podcast already has 30 episodes! But there is another reason. And that reason

yra tai, kad šiandien, kada rašau šį podcasto epizodą, rugpjūčio 23 dieną, įvyko labai 
is that today, as I write this episode of the podcast, on August 23, has happened a tremendously

didelis, grandiozinis, renginys, kuris vadinasi Baltijos Kelias. Taigi, būtent apie šį įvykį 
big, grand event, called the Baltic Way (Chain). So, it's exactly about this event

aš ir norėčiau jums papasakoti.  
and I would like to tell you.

Baltijos kelias. Kas gi tai yra? Tai buvo didelis renginys, didelė akcija, kurią organizavo 
The Baltic Way. What is it? It was a big event, a big act that was organized

Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai. Bet kas čia buvo per renginys? Kam reikėjo 
by residents of Lithuania, Latvia and Estonia. But what kind of event was it? Who needed

šitos akcijos?  
this event?

Pabandysiu viską paaiškinti. Aišku, kaip ir visada, viskas prasideda nuo liūdnos 
I'll try to explain everything. Of course, as always, it all starts with sad

istorijos. Prisimenate, kad buvo toks Adolfas Hitleris? Ir dar Josifas Stalinas? Vienas 
history. Remember there was one Adolf Hitler? And also Joseph Stalin? One

valdė Vokietiją, o kitas valdė Sovietų Sąjungą. Vienas buvo nacistinių pažiūrų, o kitas 
ruled Germany and the other ruled the Soviet Union. One was of Nazi views and the other

– komunistinių. Bet žinote ką? Jie turėjo gana daug bendro. Bent jau vieną bendrą 
of Communist. But you know what? They had a lot in common. At least one thing in common

interesą tikrai turėjo. O tas interesas buvo svetimos teritorijos. Jie abu labai norėjo 
they really had. And that interest was foreign territory. They were both very keen

užvaldyti, arba tiesiog pasiimti kitų šalių žemes, arba teritorijas.  
on taking over, or just take the lands or territories of other countries.

Taigi, buvo 1939-ieji metai. Antrasis pasaulinis karas jau tuoj tuoj turėjo prasidėti. 
So, it was 1939. World War II was about to begin.

Vokietijos tankai jau buvo paruošti ir jau po truputį važiavo link Lenkijos. Bet Hitleris 
German tanks were ready and were on their way to Poland. But Hitler

turėjo vieną problemą. Jis žinojo, kad jeigu užpuls Lenkiją, jam reikės su ja kariauti. 
had one problem. He knew that if he attacked Poland, he would have to fight it.

Tai nebuvo problema. Jo Vermachtas tuo metu buvo ko gero stipriausia, galingiausia 
This was not a problem. His Wehrmacht was perhaps the strongest, most powerful 

ir didžiausia armija, jeigu ne pasaulyje, tai Europoje tikrai. Taigi, Lenkija jam nebuvo, 
and the largest army at the time, if not in the world, then in Europe for sure. So Poland was not

kaip mes lietuviškai sakome „galvos skausmas“. Hitleris žinojo net ir tai, kad 
as we say in Lithuanian "headache" for him. Hitler even knew that

tikriausiai jam greitai reikės kariauti ir su Prancūzija, ir su Britanija. Bet net ir tai jo 
he would probably have to fight both France and Britain soon. But even that

labai negasdino. Tiek Prancūzija, tiek Britanija dar nebuvo atsigavusios po pirmojo 
did not bother him much. Both France and Britain had not yet recovered from the first

pasaulinio karo. „Nebuvo atsigavusios“, tai reiškia, kad jos dar buvo silpnos. Taigi, tai 
world war. "Didn't recover," meaning they were still weak. So that

irgi nebuvo problema. Bet buvo viena problema – potencialus karas su Sovietų 
was not a problem either. But there was one problem - the potential war with the Soviet

Sąjunga, su Sovietų Rusija. Jeigu reikėtų kariauti ir su Vakarai, kitaip sakant, 
Union, with Soviet Russia. If he needed to be at war with the West, in other words,

Prancūzija ir Britanija, ir su Lenkija, ir su Sovietų Sąjunga, tai jau būtų per daug. 
with France and Britain, and Poland and the Soviet Union, that would be too much.

Hitleris nebuvo prieš karą su Sovietų Sąjunga, jis tik nenorėjo vienu metu kariauti su 
Hitler was not against the war with the Soviet Union, he just did not want to go to war simultaneously

visais.  
with everyone.

Taigi, reikėjo rasti išeitį. Išeitis reiškia sprendimą. Ir koks buvo tas sprendimas? 
So he had to find a way out. A way out is a solution. And what was that solution?

Paprastas. Reikėjo pasirašyti neutralumo susitarimą su Sovietų Sąjunga. Susitarimas 
Simple. It was necessary to sign a neutrality agreement with the Soviet Union. An agreement

yra sutartis arba kontraktas. Taigi, Hitleris ir Stalinas susitarė, kad jie nepuls, arba 
is a deal or a contract. So Hitler and Stalin agreed that they would not assault, or

neatakuos vienas kito. Bent jau ne 1939-ais metais. Atrodo, kad tai nėra kažkas blogo, 
will not attack each other. At least not in 1939. It doesn't seem like something bad,

ar ne? Dvi šalys susitarė, kad jos viena kitai nieko blogo nedarys. Bet. Buvo vienas 
or not? The two parties agreed that they would do nothing bad against each other. But. There was one

bet. Toje sutartyje, tame kontrakte, buvo papildomi susitarimai, papildomi punktai. 
but. That deal, that contract, had additional agreements, additional bills.

Ten buvo parašyta, kad Nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga ne tik nepuola viena 
It was written there that Nazi Germany and the Soviet Union did not only not 

kitos, bet ir pasidalina Europą. Kitaip sakant, Vokietija pasiima Lenkiją ir Lietuvą, o 
attack each other but also divide Europe. In other words, Germany takes Poland and Lithuania, and

Sovietų Sąjunga pasiima Suomija, Estiją, Latviją, Baltarusiją, didelę dalį Ukrainos ir 
The Soviet Union captured Finland, Estonia, Latvia, Belarus, much of Ukraine and

Besarabiją, kurią mes šiandien vadiname Moldova. Kitaip sakant, jie susitarė, kad šios 
Bessarabia, which we call today Moldova. In other words, they agreed that these

šalys buvo vokiškoje ir sovietinėje įtakos sferoje. Tai aišku yra gražus pavadinimas 
countries were under German and Soviet sphere of influence. This is clearly a nice name
okupacijai.  
for occupation.
Taip, aš nepadariau klaidos. Lietuva tikrai turėjo atitekti Vokietijai. Kitaip sakant, 
Yes, I did not make a mistake. Lithuania really had to go to Germany. In other words,

Vokietija iš tiesų norėjo pasiimti Lietuvą. Tai buvo pirma šio susitarimo, šio pakto 
Germany really wanted to take Lithuania. That was the first version of this agreement, this pact.

versija. Greitai buvo antra versija, kur viskas liko daugmaž taip pat, išskyrus tai, kad 
Quickly, there was a second version where everything remained more or less the same except that

Lietuva atiteko sovietams, o ne Vokietijai.  
Lithuania went to the Soviets, not Germany.

Kai prasidėjo karas, Vokietija ir Sovietų Sąjunga padarė taip, kaip buvo susitarusios. 
When the war broke out, Germany and the Soviet Union did as they had agreed.

Kartu, draugiškai, okupavo Lenkiją, Baltijos šalis, Moldovą, Ukrainą ir Baltarusiją. 
At the same time, they occupied Poland, the Baltic States, Moldova, Ukraine and Belarus amicably.

Sovietai pradėjo karą su Suomiją, kurį, visų nuostabai, kitaip sakant, visiems buvo 
The Soviets began the war with Finland, which, to everyone's surprise, it was a surprise for everyone

siurprizas, bet pralaimėjo.  
but lost.

Bet kodėl šitas susitarimas, šitas paktas šiandien vadinasi Molotovo-Ribentropo, o ne
But why this agreement, this pact today is called Molotov-Ribbentrop, not

Hitlerio-Stalino paktas? Priežastis yra gana paprasta. Viačeslavas Molotovas tuo 
Hitler-Stalin Pact? The reason is quite simple. Vyacheslav Molotov at that

metu buvo Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras, o Joachimas von Ribentropas
time was Minister of Foreign Affairs of the Soviet Union and Joachim von Ribbentrop

– Nacistinės Vokietijos užsienio reikalų ministras. Taigi, jų pavardės ir yra šio pakto
- Minister of Foreign Affairs of Nazi Germany. So their names are in the pact

pavadinimas.  
name.

Jūs tikriausiai įsivaizduojate kas buvo tose teritorijose, tose šalyse, kurias okupavo 
You probably imagine what was in those territories, in the countries occupied

naciai ir sovietai? Genocidas, trėmimai, žudymai ir kankinimai… Net ir po 80 metų 
by the Nazis and the Soviets? Genocide, deportations, killings and torture… Even after 80 years

mums vis dar sunku apie tai kalbėti.  
we still have trouble talking about it.

Na, bet grįžkime prie Baltijos Kelio. Šis renginys, ši akcija buvo skirta paminėti būtent 
Well, let's get back to the Baltic Way. This event, this promotion was meant to commemorate specifically

šį slaptą Hitlerio ir Stalino susitarimą. Idėja buvo gana paprasta – žmonių grandinė ejo
this secret deal between Hitler and Stalin. The idea was quite simple - a chain of people went

nuo Vilniaus, per Rygą, iki Talino. Šiame renginyje dalyvavo apie 2 milijonus žmonių. 
from Vilnius, via Riga, to Tallinn. About 2 million people attended the event.

Ar galite įsivaizduoti? Visi žmonės stovėjo susikabinę rankomis ir per šiuos tris 
Can you imagine? All the people stood with their hands joined and through these three

miestus, per šias tris šalis ėjo gyva žmonių grandinė. Ji buvo tokia ilga, kad net 
cities, through these three countries, there was a live chain of people . It was so long that even

pateko į Gineso rekordų knygą! Ši akcija vyko 1989 rugpjūčio 23 d., arba kitaip sakant
entered the Guinness Book of Records! This campaign took place on August 23, 1989, or in other words

praėjus penkiasdešimt metų po Molotovo-Ribentropo pakto. O politinė žinutė buvo 
fifty years after the Molotov-Ribbentrop Pact. And the political message was

tokia, kad Baltijos šalys nori būti laisvos, kad Europoje neturi būti jokių dirbtinų linijų,
such that the Baltic States want to be free, that there should be no artificial lines in Europe,

ir kad Molotovo-Ribentropo paktas nebuvo teisingas…
and that the Molotov-Ribbentrop Pact was not right…

Šiandien praėjo 30 metų po Baltijos kelio, taigi švenčiame jo jubiliejų. 30 metų po 
Today, 30 years after the Baltic Way, we are celebrating its anniversary. 30 years after

Baltijos kelio ir 30-asis Real Lithuanian Podcasto epizodas. Kiek daug skaičiaus 30!
Baltic Way and 30th episode of Real Lithuanian Podcast. How many times number 30!

Sveikinu jus visus su laisve, džiaugiuosi, kad šiandien dauguma žmonių pasaulyje ir 
I congratulate you all with freedom, I'm glad that most people in the world today

Europoje gali gyventi laisvose šalyse, kur nėra opresijos, diktatūros, kad gyvename 
Europe can live in free countries where there is no oppression, dictatorship that we live

gana saugiai ir sočiai. Suprantu, kad tikrai ne visur taip yra, bet situacija šiandien yra 
quite safely and prosperously. I understand that this is not always the case, but the situation today is

daug geresnė nei prieš 80 metų kai buvo didžiulis pasaulinis karas. Galbūt mes kažko
much better than 80 years ago when there was a huge world war. Maybe we have 

iš jo išmokome ir nebepakartosime tokių didelių klaidų.  
learned something from it and will not repeat such great mistakes.

Čia buvo Real Lithuanian Podcastas. Podcasto tekstą ir vertimą į anglų kalbą galite 
Here was the Real Lithuanian Podcast. Podcast text and English translation can be


Ačiū, kad klausėte, atsisveikinu su jumis iki kito karto. Sėkmės!
Thanks for listening, I say goodbye to you until next time. Good luck!

Comments