Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

26-as Epizodas, Grūto parkas, vieta, kur Sovietų Sąjunga vis dar gyva / Episode 26, Grūtas Park, A Place Where USSR Still Exists


Sveiki, su jumis ir vėl Real Lithuanian Podcastas. Mano vardas yra Šarūnas ir aš su jumis
Hello, with you again is Real Lithuanian Podcast. My name is Šarūnas and I am saying hello to you

sveikinuosi jau 26 kartą. Labai džiaugiuosi, kad atsirado pirmųjų Patreon rėmėjų. Labai ačiū jums
for the 26 time. I am very glad that the first Patreon sponsors have appeared. Thank you very much

už jūsų palaikymą ir tai leis Podcastui dar ilgą laiką egzistuoti, be to jūs Patreon platformoje jūs
for your support and this will allow the podcast to exist for a long time, by the way you are going to see on the Patreon platform

matysite vis naujų ir naujų dalykų. Bus ne tik podcastas, bet ir žinių straipsniai, taip pat vėliau bus
new and new things. There will be not only podcasts, but also news articles, as well as later

ir gramatikos paaiškinimo video. Na, o dabar, pas mus Lietuvoje, prasidėjo liepa, aišku ne tik
grammar explanation video too. Well, now, by us in Lithuania, July has started, of course not only

Lietuvoje, visame pasaulyje prasidėjo liepa. Bet oras Lietuvoje pasidarė gana šaltas, visai neseniai
in Lithuania, in the whole world began July. But the weather in Lithuania has become quite cold, recently

prieš savaitę, prieš 2 savaites buvo labai karšta, visi žmonės labai skundėsi, kad labai yra karšta. Ar
a week ago, 2 weeks ago was very hot, all people complained that it was very hot. Do

žinote ką reiškia „skųstis“? „Skųstis“ reiškia sakyti blogus dalykus, kritikuoti žmonės skundžiasi
you know what it means "to complain"? "To complain" means saying bad things, criticizing. People complain

tada, kai jie yra nepatenkinti, kai jie nesijaučia gerai. Tada jie skundžiasi. Mes Lietuvoje dažnai
when they are dissatisfied, when they do not feel good. Then they complain. We often in Lithuania

juokaujame, kad lietuviai mėgsta skųstis ir tai yra mūsų nacionalinis sportas. Aišku, tai yra tik
joke that Lithuanians love to complain and this is our national sport. Of course, this is only

juokavimas, niekas nesako to rimtai. Žmonės sako, kad nacionalinis sportas yra krepšinis, ne
joking, nobody says that seriously. People say that national sport is basketball, not

skundimasis. Bet kartais žmonės skundžiasi taip dažnai, kad atrodo, kad skundai tikrai yra
complaining. But sometimes people complain so often that complaints seem to really be 

nacionalinis sportas. Bet galbūt žmones yra tokie, kad jiems reikia nuolat skųstis, nes Lietuvoje per
the national sport. But perhaps people are that way that they need to complain constantly because in Lithuania over

10-20 metų reikalai labai pagerėjo. Sakome kad „reikalai pagerėjo“, kai situacija tampa geresnė.
10-20 years things have improved significantly. We say 'things have improved' when things get better.

Taigi Lietuvoje reikalai pagerėjo. Žmonės turi daugiau galimybių, gali dirbti Lietuvoje ir ne tik
So things in Lithuania have improved. People have more opportunities, can work in Lithuania and not only

Lietuvoje. Žmonės Lietuvoje uždirba daug daugiau nei prieš 20 metų, nei prieš 10 metų. Ir vis tiek
In Lithuania. People in Lithuania earn much more than 20 years ago than 10 years ago. And still


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments