Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

25-as Epizodas, Ignalinos Atominė Elektrinė / Episode 25, Ignalina Nuclear Power Plant
Sveiki, su jumis vėl Real Lithuanian podcastas. Mano vardas yra Šarūnas, o šis podcastas yra skirtas  
Hello, with you is again Real Lithuanian Podcast. My name is Šarūnas, and this podcast is for

visiems, kam yra įdomi lietuvių kalba. Jeigu jūs bent kartą gyvenime esate kalbėję su lietuviais,  
for everyone who is interested in the Lithuanian language. If you have talked to Lithuanians at least once in your life,

neabejoju, kad jie jums yra sakę, kad lietuvių kalba A – yra seniausia pasaulyje ar bent jau Europoje  
I have no doubt that they have told you that the Lithuanian language is A - the oldest in the world or at least in Europe

ir B – kad ji yra velniškai sudėtinga, jos praktiškai neįmanoma išmokti. Aš sutinku su punktu A,  
and B - that it is darn difficult, it is practically impossible to learn. I agree with point A

lietuvių kalba yra tikrai labai sena, bet dėl B nebūčiau toks tikras. Lietuvių kalba yra kaip ir bet  
Lithuanian is really very old, but I wouldn't be so sure about B. Lithuanian is like any

kokia kita kalba pasaulyje – ji skirta tam, kad žmonės galėtų susikalbėti. Susikalbėti, tai reiškia  
other language world - it is for people to talk. To talk, that means

komunikuoti vieni su kitais. Taigi, ji negali būti kažkokia chaotiška abstrakcija. Lietuvių kalba turi  
communicate with each other. So, it cannot be some kind of chaotic abstraction. The Lithuanian language has  

aiškią struktūrą ir yra gana logiška. Taigi, ją galima išmokti kaip ir bet kokią kitą kalbą. O žinote  
clear structure and is quite logical. So it can be learned like any other language. Oh, you know

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:

Email: saras.com@gmail.com
Skype: geros.pamokos 

Comments