Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

11-as Epizodas, Prietarai / Episode 11, Superstition


Sveiki, su jumis naujas Real Lithuanian podcasto epizodas. Šiandien tai jau vienuoliktas epizodas. 
Hello, with you is a new real Lithuanian podcast episode. Today it's already the eleventh episode. 

Podcaste atsirado pertrauka, nes gyvenimas kartais gali būti šiek tiek per daug užimtas. Žmogus gali 
There was a break in the podcast because life can sometimes be a bit too busy. A person can 

būti užsiėmęs, o gyvenimas gali būti užimtas. Galima sakyti ir taip ir taip, abejais atvejais tai reiškia 
be busy, and life can be busy. It can be said so and so, in both cases it means 

tą patį. Tai reiškia, kad žmogus labai daug visko daro ir neturi pakankamai laiko viskam. Tikiu, kad 
the same thing. It means that a person does a lot of everything and does not have enough time for everything. I believe that 

jūs irgi tikrai esate buvę tokioje situacijoje. Atrodo, kad laiko neužtenka. Atrodo, kad dienoje yra per
you too have definitely been in this situation. It appears that there is not enough time. It seems that in a day there are 

mažai valandų. Vienoje dienoje yra 24 val., bet tiksliau mes lietuviškai sakome, kad tai yra ne diena, 
too few hours. In one day there are 24 hours, but more precisely we say in Lithuanian that this is not a day

o para. Ar jūs žinote kas yra para? Para tai yra diena ir naktis, arba 24 val. Kai jūs sakote diena, tada
but rather a para (para = day and night/24h). Do you know what is para? One para is a day and a night or 24 hours. When you say a day then 

jūs turite omenyje tik laiką nuo ryto iki vakaro, o kai sakote para, tada jūs kalbate apie dieną ir naktį.
you only have in mind the time from morning to evening, and when you say para, then you talk about day and night (together). 

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments