Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Trečias Epizodas, KELIONĖS / Episode Three, TRAVELING


Sveiki, čia Šarūnas ir Real Lithuanian podcastas. Tai jau trečiasis epizodas! Jau tris 
Hello, here is Sarunas and Real Lithuanian podcast. This is already the third episode! For three 

savaites iš eilės jums sakau labas ir kviečiu kartu mokytis lietuvių kalbos. Labai ačiū 
weeks in a row, I say hello to you and invite you to study Lithuanian together. Thank you very much 

visiems, kas perklausėte pirmą ir antrą epizodus. Praeitą savaitę jums pasakojau apie 
to everyone who has listened to the first and second episodes. Last week I told you about 

tai, kaip lietuviai stovyklauja, na o šią savaitę norėčiau papasakoti kaip žmonės 
how Lithuanians camp, and this week I would like to tell you how people 

Lietuvoje keliauja. Žinote, vasara yra toks laikas, kada labai daug žmonių atostogauja 
travel in Lithuania. You know, summer is a time when so many people go on vacation

ir keliauja. Keliauti yra labai įdomus žodis. Mes lietuviškai sakome „kelias“, kai 
and travel. Traveling is a very interesting word. In Lithuanian we say "the road" to when 
norime kalbėti apie tą vietą, kur važiuoja mašinos ar eina žmonės. Anksčiau žmonės 
we want to talk about the place where cars go or where people go. In the past, people 

daug vaikščiodavo pėsčiomis ar jodavo ant arklio keliu, todėl ir atsirado toks žodis 
walked a lot or rode horses on a road, so the word "travel" came in. 

„keliauti“. Tačiau šiandien žmonės gali judėti ne tik keliais, bet ir vandeniu ar net 
But today, people can move not only by roads, but also by water or even 

skristi oru. Bet lietuviškai mes vistiek sakome „keliauti“ net kai kalbame apie judėjimą
fly in the air. But in Lithuanian, we still say "travel" even when we talk about moving

lėktuvu ar laivu.
by an airplane or boat.


Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments