Get Full Episodes Here

YOU CAN TRANSLATE EVERY TEXT TO ANY LANGUAGE! JUST CHOOSE ONE BELOW.

Šeštas epizodas, PAJŪRIS / Episode Six, SEASIDESveiki, čia ir vėl, kaip ir kiekvieną sekmadienį su jumis sveikinasi Real Lithuanian Podcastas. Šiandien yra jau
Hello, here again, like every Sunday, the Real Lithuanian Podcast congratulates you. Today is already

šeštasis epizodas. Šeštasis, tai reiškia, kad jau pusantro mėnesio kiekvieną šeštadienį sakau jums labas ir
the sixth episode. Sixth, that means that for a month and a half, every Saturday, I say hello to you and

kviečiu kartu mokytis lietuvių kalbos. Įsijunkite ir klausykitės šito podcasto visada, pavyzdžiui kai einate
invite you to study Lithuanian together. Turn on and listen to this podcast always, for example when you go

pasivaikščioti, tvarkotės namuose ar važiuojate traukiniu. Taip jūs galite nušauti du kiškius vienu šūviu. Ar
for a walk, tidy up home or are going by train. This way you can shoot two rabbits in one shot (=kill two birds with one stone).

esate girdėję tokį išsireiškimą? Išsireiškimas yra tokia frazė kai norime ką nors subtiliau pasakyti. Tai va,
Have you heard such an expression? Expression is such a phrase when we want to say something in a more subtle way. So there,

nušauti du kiškius vienu šūviu reiškia padaryti du darbus vienu kartu. Pavyzdžiui, tvarkote namus ir mokotės
to shoot two rabbits in one shot means doing two jobs one at a time. For example, you tidy up your home and learn

lietuvių kalbos. Vienas darbas tvarkymas, o kitas - lietuvių kalbos mokymasis. Puiku, ar ne? Beje, aš labai
Lithuanian. One job is tidying up, the other is learning Lithuanian. Great, is not it? By the way, I'm very

džiaugiuosi, kad mano podcastus klauso vis daugiau žmonių. Man labai malonu, kad mano podcastą gerai
happy that more and more people are listening to my podcasts. I am very pleased that my podcast is well

vertinate. Labai noriu padėkoti RobieDDS iš Amerikos, kuris paliko man labai gražų komentarą. Jeigu jums
appreciated. I really want to thank RobieDDS from America, who left for me a very nice comment. If you

patinka mano podcastas, įvertinkite jį itunes ir uždėkite penkias žvaigždutes, aš būsiu jums labai dėkingas.
like my podcast, rate it on iTunes and put five stars, I'll be very grateful to you.

Click here for Full Text and Translation on Patreon.com

Lithuanian/English Teacher info:
Email: saras.com@gmail.com

Skype: geros.pamokos 

Comments